Hangzhou Marathon

China | M | Full member of AIMS

Contact details

Mr. Long Jiang
No. 212, Tiyuchang Road
Hanzhou City, Zhejiang Province

T: +86 571 85062072

www.hzim.org

No race artwork available

Past events

4

Hangzhou Marathon,

5

Hangzhou Marathon,

6

Hangzhou Int’l Marathon,

1

Hangzhou Int’l Marathon,

2

Hangzhou Int’l Marathon,

Facebook updates